fr/nl

Wettelijke voorwaarden

Vennootschappen

MALL OF EUROPE NV

Marcel Thirylaan 77, bus 4,
Sint-Lambrechts-Woluwe (1200)
België,
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel BTW BE 0506.934.767

EUROPEA HOUSING NV
Gemeenschappenlaan 100,
Sint-Lambrechts-Woluwe (1200),
België,
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel BTW BE 0506.799.759

Host van de website

GANDI SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 300.000 euro
63-65 boulevard Masséna
75013 Paris

Frankrijk Credits beelden

Golem Images

DISCLAIMER

A) Algemene melding

Het gebruik van deze website (hierna de ‘site’) is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. De toegang en het gebruik van deze site veronderstellen dat de gebruiker kennis heeft genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze aanvaardt.

B) Inhoud van de website

De informatie die beschikbaar wordt gesteld via de site is van algemene aard en wordt uitsluitend geleverd voor algemene gebruiksdoeleinden, ter info en zonder dat hiermee contractuele relaties tot stand komen. Deze informatie mag dus niet beschouwd worden als een persoonlijke, professionele of juridische kennisgeving of gelijkwaardig. Alle prijzen, afmetingen en beschrijvingen die op de site worden vermeld, zijn louter indicatief. De informatie op de site is evenmin een aanbod of uitnodiging tot aankoop zoals beschreven in het wetboek van economisch recht. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden.

C) Aansprakelijkheid

Hoewel MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV de nodige inspanningen leveren om de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg te realiseren, is het mogelijk dat desondanks informatie achterhaald, onvolledig, niet bijgewerkt of fout is. Wat dat betreft zijn MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of het actuele karakter van de gegevens en middelen die op de site ter beschikking worden gesteld of op de sites waarnaar verwezen wordt of die ernaar verwijzen. Er wordt in dat opzicht door MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV of door een verbonden onderneming, impliciet of expliciet, geen garantie geboden en geen verklaring geuit wat betreft de redelijke, exacte of uitputtende aard van de gepubliceerde informatie op de site of van de informatie die toegankelijk wordt gemaakt via de site. MALL OF EUROPE NV, EUROPEA HOUSING NV noch enige andere verbonden onderneming, noch de algemene directie en de medewerkers van voornoemde vennootschappen, aanvaarden enige aansprakelijkheid of bieden enige garantie over de informatie en/of aanbevelingen die worden gepubliceerd op de site of die toegankelijk zijn via de site of over de aard en de inhoud ervan, om welke reden dan ook. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de gebruiker wordt toegebracht door de toegang tot de site, het bezoek en/of gebruik ervan, behoudens een moedwillige of zware fout van MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV.

In het licht van deze disclaimer zal geen enkele informatie en/of aanbeveling die op de site wordt gepubliceerd, gebruikt kunnen worden tegen MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV, met name in het kader van administratieve of gerechtelijke procedures ingeleid door derden in het kader van de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen betreffende het project. De site kan links bevatten naar andere websites waarover MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV geen enkele controle uitoefenen, noch wat betreft de inhoud noch wat betreft de ingezette technische middelen. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV kunnen bijgevolg het volledige karakter en de juistheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van deze websites garanderen. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV zijn niet aansprakelijk voor enige schade die resulteert uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van de site of van de informatie die beschikbaar wordt gemaakt op of via de site. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV zijn in het bijzonder niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door eventuele onderbrekingen van de online beschikbaarheid van de site, veroorzaakt door virussen of elk vergelijkbaar veiligheidsprobleem, door de raadpleging op het gebruik van websites of hyperlinks (met name links naar websites van derden) of door de informatie die daarop beschikbaar is. Elk gebruik van informatie beschikbaar via of op de site gebeurt bijgevolg volledig op risico van de gebruiker die als enige verantwoordelijk is voor de keuzes en beslissingen die hij neemt op basis van de informatie die verkregen wordt op of via de site. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV garanderen noch de compatibiliteit van de bestanden op de site met de uitrusting van de gebruiker, noch de toegankelijkheid van deze elementen. D) Intellectuele eigendomsrechten De website is onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de site of een deel ervan of de informatie die op of via de site beschikbaar wordt gesteld, wordt overgedragen aan de gebruiker van de site. De informatie die geleverd wordt op of via de site mag enkel worden aangewend voor interne privédoeleinden die niet commercieel van aard zijn. De gebruiker van de site mag de informatie niet gebruiken (met name verspreiden, reproduceren, verkopen of transfereren onder welke vorm dan ook) voor andere doeleinden en met name niet voor commerciële aanwendingen.

E) Privacy

De persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website mogen door MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en middels de naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden verwerkt, om de informatie over de publicaties te leveren die wordt gevraagd en voor de aanmaak van statistieken betreffende het gebruik van de site. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV zullen deze gegevens niet meedelen aan externe partijen, tenzij in het geval van een wettelijke of contractuele verplichting of als er daarvoor een rechtmatig belang bestaat. U beschikt over een toegangsrecht tot uw persoonlijke gegevens en u kunt de juistheid ervan controleren en ze zo nodig verbeteren. U kunt tevens uw gegevens laten verwijderen.

F) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website en de gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Bij een betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Cookiebeleid

Zoals vereist door artikel 129 van de wet van 13/06/2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna WEC), hebben MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV de intentie de bezoekers van de website in te lichten over het gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand in tekstvorm dat verstuurd wordt door een webserver tijdens de raadpleging van een internetsite en dat opgeslagen wordt op uw computer (of op een ander toestel dat in staat is toegang te krijgen tot internet zoals een smartphone of een tablet). Dankzij de cookie kan de webserver op uw computer gegevens bewaren die hij kan inkijken bij bezoeken aan deze internetsite, vanaf de machine waarop de cookie is opgeslagen. Deze cookies zijn louter bedoeld om de bezoekers te identificeren bij latere bezoeken aan de site. MALL OF EUROPE NV en EUROPEA HOUSING NV zullen in geen geval cookies aanwenden voor commerciële of direct marketingacties. Hoe cookies controleren of

verwijderen? De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt deze instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om gewaarschuwd te worden wanneer een cookie wordt opgeslagen op uw toestel. Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dat doen voor de browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) die u gebruikt. Merk evenwel op dat het blokkeren van onze cookies het gebruik van de website kan beïnvloeden. Lijst van de cookies die van toepassing kunnen zijn op deze website: ‘sessiecookies’ vereenvoudigen uw navigatie op de internetsite en/of uw gebruik van diensten; – Google Analytics, een dienst voor de analyse van websites die wordt geleverd door Google Inc. (‘Google’), om het gebruik van de website te meten; – knoppen van sociale netwerken, zoals de knop ‘Like’ van Facebook of de versierde knop van Twitter, om inhoud van de website te delen op de platformen van de sociale netwerken.